YVAKO - Ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaali

YVA-lain ja YVA-asetuksen keskeiset sisällöt

YVA-laissa kuvataan mm. lain tavoite, määritellään ympäristövaikutus sekä YVA-menettely, toimijat ja toimijoiden tehtävät. Lisäksi laissa säädetään soveltamisalasta ja useista menettelyllisistä yksityiskohdista.

YVA-asetus mm. säätää viranomaisten tehtävistä, tarkentaa soveltamisalaa ja sisältää hankeluettelon. Lisäksi asetus sisältää sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen sisältövaatimukset.

 

Säädökset kokonaisuudessaan Finlex-palvelussa:

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940468

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 17.8.2006/713

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060713

lentokone.JPG