YVAKO - Ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaali

Vaikutusten arvioinnin yhteydessä käytettyjä lyhenteitä ja käsitteitä sekä alan termistöä

 • Arviointiohjelma on asiakirja, jossa hankkeesta vastaava kuvaa laatimansa suunnitelman tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.
 • Arviointiselostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.
 • Hankeluettelo YVA-asetukseen kirjattu lista hankkeista, joihin YVA-menettelyä sovelletaan. Menettelyä voidaan kuitenkin harkinnanvaraisesti soveltaa mihin tahansa hankkeeseen, jolla arvellaan olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.
 • Hankevastaava, hankkeesta vastaava tai toiminnanharjoittaja on taho, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta.
 • IVA ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi.
 • Rajaus YVA-ohjelmavaihetta kutsutaan myös arvioinnin rajausvaiheeksi. Rajauksella tarkoitetaan sitä määrittelyä, jossa päätetään mitä vaikutuksia selvitetään ja millä laajuudella sekä tarkkuudella. Rajausta ei kuitenkaan voi lyödä lukkoon menettelyn alkuvaiheessa, vaan tietojen ja suunnitelmien täsmentyessä rajausta ja sen kulloistakin mielekkyyttä kannattaa ja tulisi arvioida jatkuvasti.
 • Seulonta Seulonnalla tarkoitetaan sitä harkintaa sovelletaanko YVA:a yksittäistapauksessa.
 • Seuranta on yleisnimitys erilaisille tavoille seurata ja todentaa, mitä vaikutuksia hanke todellisuudessa aiheuttaa. Seuranta voi sisältää erilaisia mittauksia sekä laadullista analyysiä että havainnointia ja näistä johtopäätösten tekoa. Seurannan avulla voidaan arvioida, onnistuttiinko vaikutusten arvioinnissa sekä voidaan oppia hankkeiden vaikutuksista ja niiden vähentämisestä.
 • SOVA-menettely Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointi. Menettely, jossa viranomainen arvioi omaan hallinnonalaansa kuuluvien erilaisten strategisen tason suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksia. Perusidea on sama kuin YVA-menettelyssä, mutta yksittäisen hankkeen sijaan tarkastellaan laajempia kokonaisuuksia.
 • SVA sosiaalisten vaikutusten arviointi.
 • TVA terveysvaikutusten arviointi
 • Yhteysviranomainen on viranomainen, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään.
 • Yhteysviranomaisen lausunto Yhteysviranomainen antaa lausunnon sekä arviointiohjelmasta että -selostuksesta. Lausunnoissaan yhteysviranomainen ohjeistaa mikäli arviointiohjelmaa tulee tarkistaa sekä arvioi arviointiselostuksen riittävyyttä. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta.
 • Ympäristövaikutus YVA-lainsäädännössä ympäristövaikutus on määritelty laajasti. YVA:ssa tulisi tarkastella sekä hankkeen välittömiä että välillisiä vaikutuksia a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
 • YVA ympristövaikutusten arviointi. Kun puhutaan YVA:sta käyttäen lyhennettä, viitataan yleensä YVA-menettelyyn.
 • YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Menettely, jossa lainsäädännön velvoittamana selvitetään ja arvioidaan suunnitteilla olevan hankkeen ympäristövaikutukset

 

lentokone.JPG