YVAKO - Ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaali

Minkälaisiin hankkeisiin YVA-menettelyä sovelletaan?

Suomessa YVA-menettelyä sovelletaan suuriin, ympäristövaikutuksiltaan mittaviksi arvioituihin hankkeisiin. Tällaisista hankkeista on koottu lista YVA-asetukseen (6§). Listan hankkeet ovat kooltaan ja luonteeltaan sellaisia, että niihin on arvioitu tarpeelliseksi soveltaa YVA-menettelyä aina. Listan hankkeisiin kuuluu seuraavan tyyppisiä hankkeita:

 • Eläinten pito (esim. 85 000 kananpoikaa; 3 000 yli 30 kg painoista sikaa);
 • Luonnonvarojen otto ja käsittely (esim. turvetuotanto, kun yhtenäinen tuotantoala yli 150 ha; uraanin louhinta);
 • Vesistön rakentaminen ja säännöstely (esim. padot, kun padottu tai varastoitu vesimäärä tai vesimäärän lisäys on yli 10 miljoonaa kuutiometriä);
 • Metalliteollisuus (esim. valimo tai sulatto, tuotanto väh. 5000 tonnia/vuosi, rautatehtaat, terästehtaat);
 • Metsäteollisuus (esim. massatehtaat; paperi- tai kartonkitehtaat, kun tuotantokapasiteetti on yli 200 tonnia päivässä);
 • Kemianteollisuus ja mineraalituotteiden valmistus (esim. raakaöljynjalostamot; tekokuituja valmistavat tehtaat; liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita käyttävät laitokset, joiden liuottimien käyttö on vähintään 1 000 tonnia vuodessa; sementtiä valmistavat tehtaat)
 • Energian tuotanto (esim. kattila- tai voimalaitokset, joiden suurin polttoaineteho on vähintään 300 megawattia; ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit; tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia)
 • Energian ja aineiden siirto sekä varastointi (esim. öljyn tai muiden nesteiden kuin veden ja jäteveden kaukokuljettamiseen tarkoitetut runkoputket; kaasuputket, joiden halkaisija on yli DN 800 millimetriä ja pituus yli 40 kilometriä; vähintään 220 kilovoltin maanpäälliset voimajohdot, joiden pituus on yli 15 kilometriä;
 • Liikenne (esim. moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen; neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen; kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen; lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä pitkä)
 • Vesihuolto (esim. pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostaminen, jos sen vuotuinen määrä on vähintään 3 miljoonaa kuutiometriä; suuret raakavesi- tai jätevesitunnelit; yli 100 000 asukasvastineluvulle mitoitetut jätevesien käsittelylaitokset)
 • Jätehuolto (esim. ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joihin ongelmajätteitä otetaan poltettaviksi, käsiteltäviksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettaviksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle ongelmajätemäärälle; muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle; yhdyskuntajätteiden tai -lietteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle; muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle)

Hankeluettelossa lueteltujen hankkeiden lisäksi YVA-menettelyä voidaan yksittäistapauksena soveltaa myös mihin tahansa muuhun hankkeeseen tai hankkeen muutokseen, jolla arvioidaan olevan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankeluettelossa useille hankkeille annetut kokomääritelmät eivät tarkoita sitä, että esimerkiksi hieman pienempi hanke ei aiheuttaisi sellaisia vaikutuksia, joita olisi syytä arvioida. Hankkeen luonteen ja koon lisäksi tapauskohtaisesti on arvioitava esimerkiksi sijoituspaikan herkkyyttä ja ominaisuuksia suhteessa hankkeeseen. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Lukumääräisesti esimerkiksi vuosina 2006 – 2008 yksittäistapauksissa tehtiin 38 päätöstä YVA-menettelyn soveltamisesta ja 61 päätöstä, että YVA-menettelyä ei sovelleta. On myös huomattava, että hankeluetteloon tehdään aika ajoin muutoksia ja esim. keväällä 2011 sinne lisättiin tuulivoimahankkeet, joihin aiemmin sovellettiin yksittäistapausharkintaa.

Suomessa YVA:taan 30 – 50 hanketta vuodessa. Vuosina 1994 – 2011 suurin osa YVA-menettelyistä liittyi jätehuoltohankkeisiin, niitä oli kaikista hankkeista yli kolmannes, 155 kpl. 80 kpl eli vajaa viidennes hankkeista liittyi luonnonvarojen ottoon ja käsittelyyn. Seuraavaksi eniten YVA:a sovellettiin liikennehankkeisiin, joita oli 53 kpl, hieman yli kymmenes kaikista hankkeista. Muiden hanketyyppien hankkeita oli arvioitu ajanjaksolla vain muutamia kutakin. Erilaisia yksittäistapauksia joukossa oli saman verran kuin liikennehankkeita.

 

lentokone.JPG