YVAKO - Ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaali

Kuinka menettely etenee? Kuka tekee mitäkin ja missä vaiheessa? Kauanko YVA-menettely kestää?

Suomessa on käytössä ns. kaksivaiheinen YVA-menettely. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan usein arviointiohjelmavaiheeksi ja toista vaihetta arviointiselostusvaiheeksi. YVA-menettelyn katsotaan alkavan, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmassa eli YVA-ohjelmassa esitetään, mitä hankkeen vaikutuksia ja vaihtoehtoja tullaan tarkastelemaan myöhemmin arviointiselostusvaiheessa. Tämän lisäksi esitetään mm. hankkeen perustiedot, suhde muihin rinnakkaisiin menettelyihin, lupiin ja päätöksiin sekä kuvaus hankkeen aikataulusta ja tiedottamisesta.

Saatuaan arviointiohjelman yhteysviranomainen tiedottaa ohjelman vireilläolosta, jolloin ohjelmasta on mahdollista antaa viranomaiselle lausuntoja ja mielipiteitä. 30 - 60 päivän nähtävilläoloajan jälkeen yhteysviranomainen kokoaa saamansa kansalaisten, viranomaisten ja muiden tahojen antamat mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden sekä oman asiantuntemuksensa nojalla oman lausuntonsa ohjelmasta. Lausunnossaan yhteysviranomainen ottaa kantaa ohjelmassa esitettyjen tietojen ja suunniteltujen selvitysten riittävyydestä, sekä voi ohjeistaa hankevastaavaa YVA-menettelyn jatkon suhteen.

Tämän jälkeen hankevastaava tekee hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka tulokset kootaan arviointiselostukseen eli YVA-selostukseen. YVA-selostuksessa esitetään jo ohjelmassa esitetyt hankkeen tiedot mahdollisesti tarkennettuna, mutta erityisesti hankkeen ja sen vaihtoehtojen ennakoidut ympäristövaikutukset sekä niiden lieventämis- tai estämistoimet. Yleensä hankevastaava teettää arvioinnin ulkopuolisella konsulttiyrityksellä, joka myös kokoaa selostuksen. Kun hankevastaava katsoo, että selostus on valmis, hän toimittaa sen yhteysviranomaiselle.

Menettelyn toisen vaiheen lopuksi yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen nähtäville ja tiedottaa sen vireilläolosta sekä kokoaa siitä mielipiteet ja lausunnot, kuten aiemmin ohjelmavaiheessa. Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa selostuksesta ja toimittaa sen hankeesta vastaavalle sekä saattaa tiedoksi hanketta käsitteleville viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa esim. maakuntien liitoille.

YVA-menettelyjen kestot vaihtelevat, mutta keskimäärin menettelyyn on viime vuosina kulunut aikaa noin 12 – 15 kuukautta. Nopeimmillaan YVA-menettely kestää 7 – 9 kuukautta, puoli vuotta lienee käytännössä mahdollinen. Joskus isojen monitahoisten hankkeiden YVA:t kestävät parikin vuotta.

YVA-menettelyn kulku

 

 

lentokone.JPG