YVAKO - Ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaali

Mikä on YVA?

 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on ympäristöpoliittinen ohjauskeino ja osa ennakoivaa yhdyskuntasuunnittelua. YVA:sta puhuttaessa tarkoitetaan lakisääteistä suurten hankkeiden YVA-menettelyä, jossa lain velvoittamana selvitetään ja arvioidaan hankkeen toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja ja pyritään etsimään keinoja niiden estämiseksi ja vähentämiseksi. YVA:lla tarkoitetaan siis menettelyä, jossa tuotetaan ja kootaan tietoa päätöksenteon tueksi.

Jos ei käytetä lyhennettä, nimensä mukaisesti ympäristövaikutusten arviointi voidaan käsittää myös laajemmin; kaikkena toimintana, joka tähtää joidenkin toimien toteuttamisesta aiheutuvien seurausten arviointiin ja ennustamiseen. Tämä sisältyy YVA:an, mutta voi tapahtua myös lukemattomissa muissa yhteyksissä eri lakien synnyttämänä velvoitteena tai vapaaehtoisesti ihmisen halusta miettiä etukäteen toimiensa tai luonnonilmiöiden seurauksia.

YVA:n tarkoitus

Yva on syntynyt negaationa ei-toivotulle ympäristölliselle kehitykselle ja havaituille ongelmille, mutta sen toivotaan voivan auttaa myös "paremman tulevaisuuden" hahmottamisessa ja toteuttamisessa. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan toivo samanlaista tulevaisuutta, eivätkä kaikki pidä kaikkia ongelmia yhtä tärkeinä. Käytännössä eri ihmiset näkevätkin usein sekä YVA:n tarkoituksen että tavoitteet ja niiden mahdollisen toteutumisen eri tavoin.

YVA:n tavoitteet

YVA on siis syntynyt negaationa ei-toivotulle ympäristölliselle kehitykselle ja havaituille ongelmille, mutta sen toivotaan voivan auttaa myös "paremman tulevaisuuden" hahmottamisessa ja toteuttamisessa. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan toivo samanlaista tulevaisuutta, eivätkä kaikki pidä kaikkia ongelmia yhtä tärkeinä. Käytännössä eri ihmiset näkevätkin usein sekä YVA:n tarkoituksen että YVA:n tavoitteet ja niiden mahdollisen toteutumisen eri tavoin.

Lainsäädännössä tämä ilmenee siten, että vaatimustensa suhteen YVA-lainsäädäntö on ennemminkin menettelyllistä kuin varsinaisesti toivotut vaikutuksensa sisällöllisesti yksilöivää. Lainsäädännöllisessä mielessä YVA:n toivotaan ensinnäkin tuottavan tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista ja riskitekijöistä sekä niiden lieventämismahdollisuuksista.  Toiseksi, tavoitteena on saada nämä näkökohdat osaksi hankkeen muuta, esim. teknistä ja taloudellista suunnittelua. Kolmanneksi, tavoitteena on kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja tiedonsaannin parantaminen. Näillä muodollisilla toiveilla pyritään takaamaan mahdollisuus YVA:n varsinaisen tavoitteen toteutumiselle.

Perimmäisen tavoitteen toteutumisen kannalta osallistumisella on tärkeä rooli. Ympäristöllinen päätöksenteko on kompleksista ja arvosidonnaista. Osallistuminen on perusteltua paitsi erilaisten arvojen, käsitysten ja intressien päätöksentekoon välittymisen vuoksi, mutta myös asiantuntijuuden monipuolistamiseksi itse menettelyssä. Päätökset tehdään tietyssä ajanhetkessä, aina vaillinaisin tiedoin, mutta osallistumisjärjestelyin voidaan varmistaa, että asioita ei ole tarkasteltu pelkästään yhden näkemyksen kautta.

Suunnittelun ja päätöksenteon suhteen tärkeää olisi pystyä vastaamaan kysymykseen, kun toimimme näin, mitä siitä seuraa? Hyvä alku on pystyä kuvaamaan suunnitellut toimet sillä tarkkuudella, että mahdollisimman moni ymmärtää, mistä on kyse. Samoin hyvä on kuvata suunniteltu toiminta-alue ja ympäröivät toiminnot sillä tarkkuudella, että mahdollisimman moni ymmärtää, minkä tyyppiselle alueelle toimintaa ollaan suunnittelemassa ja miksi. Loppu onkin sitten enemmän tai vähemmän arvailua eli vaikutusten ennustamista. YVA:lle tyypillistä on, että parhaat arvaukset harvoin saavat palkintoja, mutta huonoista voidaan joutua kärsimään.

Ympäristövaikutusten arviointeja on itse asiassa joskus kritisoitu siitä, että niissä harvoin päästään kunnolla käsiksi itse vaikutuksiin ja tämän myös arviointien tekijät myöntävät. Kokonaisvaltainen vaikutusten arviointi on vaikeaa ja kaikkia arvauksia ei voi esittää. Tästä syystä onkin esitetty, että arvoa pitäisi antaa myös edellä mainitulle kuvailulle, pelkästään se lisää ymmärrystä siitä, mitä ollaan suunnittelemassa ja se mahdollistaa keskustelun ja spekuloinnin. Mutta hyvä tavoite on oppia yhä paremmin ennustamaan ja kuvaamaan myös itse vaikutuksia.

 

lentokone.JPG