YVAKO - Ympäristövaikutusten arvioinnin koulutus- ja osaamisportaali

Mitä arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa tulee esittää?

Vaikka jokainen YVA on oma ainutkertainen tapahtumasarjansa vaihtuvine asianosaisineen ja omine painotuksineen, on katsottu tärkeäksi luoda tietty raami YVA:ssa käsiteltäville asioille. Lainsäädäntöön kirjatut sisällölliset vaatimukset osaltaan varmistavat sitä, että suunniteltua hanketta tarkastellaan riittävän kokonaisvaltaisesti. Vaikka YVA on vuorovaikutteinen prosessi, YVA-ohjelma ja YVA-selostus ovat menettelyn tuotoksia, joista tulisi ilmetä paitsi menettelyn kulku, myös tavat, joilla vaikutuksia on selvitetty sekä päätöksenteon kannalta ympäristöllisesti merkittävät seikat. Lainsäädännössä näiden asiakirjojen sisältövaatimukset ovat seuraavat.

YVA-asetuksen mukaan arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin:

1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta vastaavasta;

2) hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton;

3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä;

4) kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista;

5) ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta;

6) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä; sekä

7) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

YVA-asetuksen mukaan arviointiselostuksessa on esitettävä tarpeellisessa määrin:

1) YVA-ohjelman tiedot tarkistettuina;

2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin;

3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista, ja arvio jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien;

4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto;

5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuustekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja niiden seurauksista;

6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta;

7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia;

8) hankkeen vaihtoehtojen vertailu;

9) ehdotus seurantaohjelmaksi;

10) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen;

11) selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon; sekä

12) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1–11 kohdassa esitetyistä tiedoista.

Tavoitteena on, että sekä YVA-menettely että menettelyn tuotokset palvelisivat YVA:n tarkoitusta eli suunnittelua ja myöhemmin päätöksentekoa. Tästä syystä YVA:ssa tuotettujen asiakirjojen tulisi olla ymmärrettäviä, avoimia ja johdonmukaisia. Eri osapuolille pitäisi syntyä käsitys siitä, miten suunniteltu hanke vaikuttaa heihin ja ympäristöönsä. Tavoitteena on myös, että tietoja ja näkemyksiä käsiteltäisiin tasapuolisesti.

 

lentokone.JPG